2023-08-11T15:45:51+02:00

Välkommen till årsmöte för itSMF Sweden!
När: onsdagen den 21 april 2021 klockan 16.45 – 17.30
Plats: På distans via Zoom, länk till uppkoppling skickas ut till de som anmäler sig som deltagare
Vid årsmötet väljs bland annat ordförande, delvis ny styrelse och revisor.
Övriga punkter att behandla framgår av dagordning för årsmötet, se nedan.
Eventuella motioner eller övriga ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 15 april.
Dagordning för ordinarie årsmöte
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Upprättande och fastställande av röstlängd
5. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning om årsmötet blivit behörigen utlyst
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt anmälan av revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Verksamhetsplan och budget
10.1. Information om styrelsens verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
10.2. Information om styrelsens budget för kommande verksamhetsår
10.3. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av styrelsens arvode
12. Val av föreningsordförande för en tid av ett (1) år
13. Övriga val till styrelsen
14. Val av revisor för en tid av ett (1) år
15. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen
16. Övriga ärenden
16.1. Eventuella förslag till stadgeändringar
16.2. Styrelsens yttrande över inkomna motioner
16.3. Eventuella andra övriga ärenden
17. Årsmötet avslutas
Välkommen!

Eventuella frågor och anmälan för att delta skickas till members@itsmf.se.

Hälsningar Eleonore Hammare, ordförande itSMF Sweden