Personuppgifter – GDPR

itSMF Sweden
Kontor 122
Folkungagatan 122
116 30 Stockholm

epost: info@itsmf.nu

Org.nr: 817606-9477

Information om behandling av personuppgifter hos
it Service Management Forum Sweden (itSMF)

I samband med införandet av av EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) så vill itSMF Sweden upplysa våra medlemmar om hur vi behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera medlemskap och deltaganden vid olika event samt fullgöra övriga åtagande som enligt itSMF Swedens stadgar åvilar föreningen gentemot våra medlemmar.

Personuppgiftsansvarig
itSMF Sweden är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid medlemsansökan, vid anmälan till de olika event som itSMF Sweden anordnar samt vid senare ändringsanmälningar och kontakter.

Personuppgifter som kan behandlas
Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress dvs. uppgifter som du själv lämnat till itSMF Sweden. Personuppgifterna finns i itSMF Swedens medlemsregister.
Vid anmälan till event kan även andra personuppgifter förekomma.

Ändamålen med behandlingen
Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i itSMF Sweden, ditt deltagande vid olika event samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt itSMF Swedens stadgar åvilar oss gentemot dig som medlem. Som medlem får du bl.a. information om medlemsaktiviteter, erbjudanden, kallelser till årsmöten samt annan information om föreningens verksamhet.

Utlämnande till annan
Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av itSMF, komma att behandlas av annan organisation/samarbetspartner. Detta endast för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser/skyldigheter mot våra medlemmar och som föreligger enligt stadgar, lag eller andra författningar.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m.
Du har rätt att, på begäran, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Det är av största vikt för itSMF Sweden att de personuppgifter som behandlas om dig är korrekta. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att du som medlem ska få bästa möjliga service är det viktigt att du omgående meddelar oss alla förändringar som kan påverka ditt medlemskap.
Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter. I sådant fall kommer ditt medlemskap att upphöra.

Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om behandling av personuppgifter på www.datainspektionen.se.

Du samtycker till att itSMF Sweden behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående, genom ditt kryss i rutan i medlemsansökningsformuläret på itSMF Swedens webbplats.

Kontakt
itSMF Sweden
e- post: members@itsmf.se