Kallelse till årsmöte itSMF Sweden

itSMF Sweden har det stora nöjet att välkomna dig till ordinarie årsmöte!

När: Fredagen den 27:e mars 2015 klockan 11:00 -12.00
Plats: Kistamässan, Torshamnsgatan 18, 164 40 Kista

Under ordinarie årsmöte kommer bl.a. ordförande, delvis ny styrelse och revisor väljas.

Övriga punkter att behandla framgår av dagordning för årsmötet, se nedan. Eventuella motioner eller övriga ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast den 24:e mars.

Dagordning för ordinarie årsmöte
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Upprättande och fastställande av röstlängd
5. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning om årsmötet blivit behörigen utlyst
7. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning samt anmälan av revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Affärsplan och budget
10.1. Information om styrelsens affärsplan för kommande år
10.2. Information om styrelsens budget för nästkommande år
10.3. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av styrelsens arvode
12. Val av föreningsordförande för en tid av ett (1) år
13. Övriga val till styrelsen
14. Val av revisor för en tid av ett (1) år
15. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande i valberedningen
16. Övriga ärenden
16.1. Ev. förslag till stadgeändringar
16.2. Styrelsen yttrande över inkomna motioner
16.3. Ev. andra övriga ärenden
17. Årsmötet avslutas

Välkomna önskar Styrelsen!

Eventuella frågor besvaras av:

Ordförande: Michael Mirbaha, michael.mirbaha@itsmf.se »